Zaujmi kvalifikací. Přidej se do POVEZ II

kvalifikace

Pokud chcete prosperovat, musíte nabízet kvalitní tréninky. Ty poskytnou kvalifikovaní trenéři s odpovídajícím vzděláním. Jak takové znalosti klientům prokážete? Třeba díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Jeho realizace trvá do listopadu 2020.

Ve strategii sportovního klubu hraje vzdělání trenérů zásadní roli. O tom už jsme psali v minulém článku.

Jednu z možností, jak kvalifikace dosáhnout, nabízí POVEZ II.  Projekt umožňuje OSVČ a zaměstnavatelům pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu

Vybrali jsme informace, které vám pomůžou v orientaci a zhodnocení možností. 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce ČR, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020

Detaily najdete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

Projekt nabízí finanční příspěvky na:

  • externí vzdělávání či rekvalifikaci – musí se jednat o vzdělávání v odborných kurzech;
  • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání; mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. 

Může týkat těchto cílových skupin:

a) OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců – OSVČ, které školení zajišťují pro sebe. Je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady;

b) zaměstnanci a potenciální zaměstnanci; 

d) zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR.

!! Z projektu jsou vyřazeny provozovny hl. m. Prahy, kromě poboček Praha – Západ a Praha – Východ !!

Podpora vzdělání

Podmínky získání příspěvku

Podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušná Krajská pobočka ÚP ČR. Rovněž se musí řídit pravidly ESF (Evropský sociální fond) https://www.esfcr.cz/

Při rozhodování o příspěvku vychází KrP z údajů a informací uvedených v žádosti a jejích přílohách. Vyplňujte proto důkladně a jednoznačně.

Příspěvek je poskytován v režimu podpory: „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.

1) V případě využití režimu podpory „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (EU) (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf) je započteno pouze 85 % vynaložených celkových nákladů z důvodu 15% spoluúčasti ze strany zaměstnavatele. 

„De minimis“ nesplňuje 4 prvky klasické veřejné podpory – hospodářskou soutěž nebo obchod mezi státy EU asi nenarušíte. 🙂

Celková výše všech poskytnutých podpor de minimis nesmí u jednoho zaměstnavatele v posledních třech účetních obdobích překročit částku 200 000 EUR. 

Informace o vyčerpané podpoře „de minimis“ je k dispozici v Centrálním registru podpor de minimis (1407/2013)  http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal

Dále musí žadatel splnit i ostatní podmínky dané pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (Operační program zaměstnanost – Obecná část Pravidel: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767). 

2) Pokud zaměstnavatel/OSVČ již dosáhl limitu pro čerpání podpory v režimu de minimis, může obdržet podporu jen v režimu „blokové výjimky na vzdělávání“. Poskytována je pak podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů.

– 15% spoluúčast žadatele neplatí pro mzdové příspěvky.

– V rámci uzavřené dohody budou příspěvky poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020

Podpora vzdělání

Podání žádosti

Příjem žádostí probíhá v rámci jednotlivých výzev, které nejsou časově omezeny. Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace nebo z jiných z hlediska poskytovatele opodstatněných důvodů. 

Aktuální výše čerpání alokace výzvy je zveřejněna na webových stránkách: http://povez.uradprace.cz.

Žádost se podává elektronicky na stejných webových stránkách, kde se nejdřív zaregistrujete a přihlásíte

První krok znamená vyplnit a odeslat elektronický pdf formulář žádosti. 

V druhém kroku doručíte podepsaný formulář spolu s přílohami v papírové podobě (!) nebo elektronicky přes datovou schránku na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR –  nejdéle do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace. 

Seznam příloh je součástí Žádosti. Patří mezi ně např. potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, Celnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a vůči Zdravotním pojišťovnám.

K žádosti také doložíte průzkum trhu a předpokládanou cenu za vzdělávací aktivitu. Průzkum se řídí Obecnou částí Pravidel OPZ https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 a zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134

Žádost se předkládá na příslušné pracoviště KrP. Místní příslušnost je určena provozovnou. OSVČ podává žádost podle sídla podnikání

Seznam příslušných pracovišť KrP je uveden na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 kalendářních dní po doručení kompletní žádosti. 

Žádosti musí být podány samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita). V případě více žádostí podávaných najednou postačuje doložení příloh v jednom vyhotovení.

Podpora vzdělání

Charakter vzdělávání

Vzdělávání musí mít charakter prohlubování kvalifikace zaměstnanců dle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací aktivity se nemůže účastnit zaměstnanec, který se nachází v pracovní neschopnosti, čerpající dovolenou (včetně mateřské) či zaměstnanec v době svého pracovního volna.

Po předložení kompletní žádosti včetně všech příloh příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí a předloží hodnotící komisi, která ji může schválit, schválit s podmínkou nebo zamítnout. Pokud nebude žádost kompletní a bezchybná do 3 měsíců od podání žádosti, bude zamítnuta.

Činnosti po schválení žádosti – realizace

V případě schválení žádosti ÚP ČR žadateli vydá Vyrozumění, na základě kterého žadatel provede výběr poskytovatele vzdělávání (opět v souladu s Obecnou částí Pravidel OPZ – kapitola č. 20 a se ZZVZ). 

Lhůta pro doložení dokumentů k výběru dodavatele je 5 měsíců ode dne vydání Vyrozumění. 

Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne vydání Vyrozumění.Na každou vzdělávací aktivitu je uzavírána samostatná dohoda.

Podpora vzdělání

Vzdělávací zařízení

Vzdělávání musí být realizováno externím vzdělávacím zařízením nebo interním lektorem.

U neakreditovaných vzdělávacích aktivit se předkládá doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti, je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

U jazykového vzdělávání je nutno doložit minimální úroveň C17 dle Společného evropského referenčního rámce od všech lektorů.

Tyto dokumenty se předkládají v prosté kopii. Žadatel také dodá přílohu dohody „Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě“ a „Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity“ elektronicky v editovatelných formátech (doc, xls).

Interní lektor (instruktor) musí mít prokazatelnou kvalifikaci a odbornou praxi v rozsahu nejméně 2 roky. Za interního lektora je považován zaměstnanec, který má lektorskou činnost uvedenou v popisu práce/pracovní smlouvě/dohodě o provedení práce nebo dohodě o pracovní činnosti.

Vzdělávací aktivita zajištěná interním lektorem bude hrazena formou příspěvku na mzdu interního lektora. Příspěvek bude vyúčtován průběžně měsíčně na základě výkazu Vyúčtování vzdělávací aktivity, až do maximální výše 260 Kč/hodina (včetně zákonných odvodů za sociální a zdravotní pojištění).

Pokud podává žádost OSVČ na své vzdělávání, nelze využít interního lektora.

Vyúčtování a dotazníky

Nejpozději ke dni předložení prvního vyúčtování nákladů na ÚP ČR je každý podpořený zaměstnanec či OSVČ povinný vyplnit vstupní dotazník (dotazník č. 1 – jinak vám nic nevyplatí) dostupný na webových stránkách: https://www.uradprace.cz/documents/37855/318374/povez_ii_informace_pozadovane_v_dotazniku_podporene_osoby_c._1.pdf/83d8a193-d21c-a3ee-4147-33fb6ced5a21

Zaměstnavatel měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Povinností zaměstnavatele je zajistit informování ÚP ČR o změnách majících vliv na realizaci projektu (změny termínů, změny lektorů apod.).

Pro doložení výdajů, které zaměstnavatel vynaložil na vzdělávací aktivity, je určen výkaz Vyúčtování vzdělávací aktivity, který se předkládá po jejím ukončení. Společně s výkazem faktury za vzdělávací aktivitu také přiložíte doklady prokazující jejich uhrazení (obojí může být v kopii). Nejpozději do 4 týdnů po ukončení vzdělávací aktivity je každý podpořený zaměstnanec či OSVČ povinen vyplnit výstupní dotazník (dotazník č. 2 – jinak vám nic nevyplatí): https://www.uradprace.cz/documents/37855/318374/povez_ii_informace_pozadovane_v_dotazniku_podporene_osoby_c._2.pdf/7648f896-f689-3f29-aacf-632e1a5c8329

Podpora vzdělání

Úhrada mzdových nákladů

Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého Vyúčtování a Evidence docházky a výuky.

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity

V rámci projektu budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka. (výjimky na webu)

V projektu lze podpořit i kurzy pod 40 hodin, pokud se bude jednat o navazující kurzy pro stejné zaměstnance, které při společném podání žádostí budou v součtu přesahovat 40 hodin.

Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou včetně povinného ověření získaných znalostí a dovedností uvedeného v žádosti.

V případě akreditovaného vzdělávacího programu je dokladem o absolvování vzdělávací aktivity získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování aktivity)

V případě neakreditovaného vzdělávacího programu je dokladem potvrzení/osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity obsahující minimálně identifikaci zaměstnavatele, vzdělavatele, zaměstnance (jméno, příjmení, datum narození), název, rozsah a termín vzdělávací aktivity. 

Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity vyplatí ÚP ČR až po jejím skončení.

Pro doložení výdajů, které zaměstnavatel vynaložil na vzdělávací aktivitu realizovanou externím dodavatelem, je určen výkaz Vyúčtování vzdělávací aktivity. 

V případě účasti zaměstnance či potenciálního zaměstnance na vzdělávací aktivitě platí účast na min. 80 % hodin výuky včetně závěrečné zkoušky.

V případě vzdělávání interním lektorem se příspěvek na mzdu interního lektora i příspěvek na mzdu zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání vyplatí v částce odpovídající době strávené na vzdělávání i v případě neukončení nebo nepodrobení se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností. Toto pravidlo se u vzdělávání prostřednictvím interního lektora použije i v případě účasti v menším než minimálně uznatelném rozsahu (80 %).

V případě neúspěšné závěrečné zkoušky ze získaných znalostí může zaměstnanec absolvovat maximálně dvě opravná ověření. (Dodatečné náklady související s opravným ověřením nese zaměstnavatel.) Opravná zkouška musí být realizovaná do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena vzdělávací aktivita. Zaměstnavatel je povinen informovat Úřad práce o termínech opravného ověření nejpozději den předem. Příspěvek na mzdové náklady bude vyplacen za dobu skutečné účasti na vzdělávací aktivitě.

Podpora vzdělání

Shrnutí

  • Odborné znalosti trenérů přesvědčí spoustu zájemců k účasti na vašich kurzech.
  • Kvalifikaci můžete získat i díky podpoře EU projektu POVEZ II.
  • Realizace projektu trvá od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020.
  • Žádost se podává elektronicky a následně do 7 pracovních dnů i v papírové podobě nebo přes datovou schránku.

Foto: pixabay.com, shop.stockphotosecrets.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *